Dijaki

Izobraževanje

Katalogi znanj modulov odprtega kurikula za šolsko leto 2009/10 v prenovljenih programih

 

MAPA UČNIH DOSEŽKOV (MUD)

P R A V I L N I K o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ul. RS št. 78/07)

11. člen
(mapa učnih dosežkov)

Dijak ob vpisu v šolo prične voditi mapo učnih dosežkov, v kateri zbira dokazila v zvezi s priznavanjem znanja, pridobljenega s formalnim ali neformalnim izobraževanjem oziroma z delovnimi izkušnjami ter druge dokumente v zvezi s formalnim in neformalnim izobraževanjem.
_______________________________________________________________________

Dijak s pomočjo MUD spremlja svojo osebnostno in intelektualno rast ter ozavesti proces in pomen učenja.
V njo shranjuje svoje najboljše izdelke, projekte, slike z nastopov, rezultate s tekmovanj in drugih aktivnosti, ki so odraz znanja in usposobljenosti. S tem tudi laže izdela svoj življenjepis, ki mu pomaga pri iskanju počitniškega dela, izobraževanju na mednarodnih izmenjavah, nadaljnjem izobraževanju ali iskanju zaposlitve.

Oblika MUD ni določena. Na naši spletni strani dijakom ponujamo različne obrazce v elektronski obliki, ki si jih izberejo po svoji želji. Vanj vnašajo podatke in si odtisnejo obrazec v celoti ali pa le tisti del, ki jim odgovarja. Nato odtisnjen obrazec ali del shranijo v kartonsko mapo, ki jo dobijo na razredni uri v začetku šolskega leta. Mapo odnesejo domov in zanjo skrbijo sami. Vedno pa lahko prosijo za nasvet ali pomoč pri urejanju svoje MUD razrednika, svetovalno delavko ali katerega koli učitelja na šoli.

MUD je namenjena tudi udeležencem izobraževanja odraslih, pomoč pri urejanju pa jim nudi organizatorka izobraževanja odraslih.

MUD V ELEKTRONSKI OBLIKI

 • MUNUS 2 - krajša, klikni tukaj
 • MUNUS 2 - daljša, klikni tukaj
 • CPI - mapa, klikni tukaj
 • CPI - navodila za dijake in učitelje, klikni tukaj
 • EUROPASS - življenjepis (obrazec, vzorec, navodila), klikni tukaj
 • NEFIKS - klikni tukaj

FORMALNA DOKAZILA

 • so javne listine izdane o izobraževanju po javno veljavnih izobraževalnih programih: spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu in druge.

NEFORMALNA DOKAZILA

 • so dokazila o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju, certifikati, izdani v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega programa, potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom, referenčna pisma delodajalcev in druga;
 • so potrdila, pohvale, priznanja, ki jih dijak pridobi v šoli ali zunaj nje za udeležbo ali dosežek:
  • v projektih na nacionalni in mednarodni ravni,
  • na tekmovanjih iz splošnih in strokovnih znanj,
  • na prireditvi, razstavi,
  • v krožku, društvu, klubu,
  • na jezikovnih tečajih,
  • na delavnicah, taborih, festivalih,
  • pri vladnih in ne vladnih organizacijah,
  • za uspeh, vzorno vedenje in pomoč sošolcem,
  • pri opravljanju prostovoljnega dela,
  • pri ostalih aktivnostih.

 

 

Učna gradiva:

Prenovljen učbanik: Marko Kumar, TEHNOLOGIJA GRAFIČNIH PROCESOV, v PDF lahko najdete na naslovu:

http://www.cpi.si/tiskarstvo-in-mediji/ucna-gradiva.aspx

 

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>