O šoli

Poslanstvo šole

Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih grafičarjev. Hkrati pa orjemo ledino na področju izobraževanja za ostale medijske poklice.

S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo dobre grafične operaterje, grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko tudi nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih, zato iščemo poti, ki povezujejo dijake in učitelje, določamo cilje, ki vodijo k sodelovanju med njimi.

Trudimo se vzgajati z osebnim zgledom. Vzpodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve.

Dijaki svoje interese in nagnjenja uresničujejo v različnih krožkih, športnem društvu in drugih dejavnostih ob pouku, nadarjeni dijaki pa se s pomočjo mentorjev vključujejo v raziskovalno delo. Tako razvijajo svojo pozitivno samopodobo. Nenehno spremljamo tehnološki razvoj medijev in posodabljamo opremo delavnic in specialnih učilnic.

Skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj. Tak učitelj uporablja nove metode poučevanja in učne pripomočke ter upošteva dijakove sposobnosti in potrebe. Veselimo se dijaških uspehov in jih nagrajujemo.

Radi se srečujemo s starši na individualnih, skupinskih ali družabnih srečanjih. Povezujemo se z industrijo in s sorodnimi šolami doma in v tujini z izmenjavo znanj in izkušenj. Prizadevamo si za dobre odnose z okoljem.

Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, industrije in okolja. Razvijamo pripadnost šoli tako med dijaki kot učitelji.

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
POKOPALIŠKA 33,
1000 LJUBLJANA


E-pošta: megra@guest.arnes.si

Vsi kontakti>>